Spotkanie europejskich Agencji Leków w sprawie braków leków

2012-09-19 00:00

Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu uczestniczył w odbywającym się w Europejskiej Agencji Leków w Londynie w dn. 10/09/12 specjalnym spotkaniu przedstawicieli agencji leków Unii Europejskiej   oraz Komisji Europejskiej w sprawie występujących w wielu państwach braków na rynku zarejestrowanych produktów leczniczych.

Celem obrad była ocena skali zjawiska i przyczyn braków leków, przegląd prawnych instrumentów umożliwiających pozyskanie brakujących leków przez państwo członkowskie i zbadanie możliwości wykorzystania istniejącego systemu obiegu informacji o defektach jakościowych produktów leczniczych do wymiany informacji między państwami członkowskimi o brakach produktów krytycznych dla ochrony zdrowia publicznego. W toku spotkania uzgodniono, że istnieje potrzeba określenia kryteriów klasyfikacji leków jako krytycznych oraz dokonania oceny możliwości wykorzystania przez państwa członkowskie rekomendacji klinicznych udzielanych przez Komitety Agencji i w tym celu powołano grupę składającą się z przedstawicieli Polski, Hiszpanii, Włoch i Wlk. Brytanii, która będzie kontynuowała wspólnie z Agencją rozpoczęte prace.


Źródło: www.urpl-gov.pl

nasi partnerzy: