Ciąg dalszy zmian w refundacji

Małgorzata Paluch | 2012-01-23 00:00

Małgorzata Paluch

Małgorzata Paluch, Szef Departamentu Prawa Farmaceutycznego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Nowa ustawa refundacyjna obowiązuje niespełna dwa tygodnie, a już szykuje się jej pierwsza nowelizacja. Ustawodawca wprowadza zmiany korzystne głównie dla lekarzy, uchylając przepisy o karach za wypisywanie recept niezgodnych z uprawnieniami świadczeniobiorcy. Wydaje się, że Senat przyjmie uchwaloną przez Sejm ustawę bez poprawek.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzają zmiany dotyczące głównie środowiska lekarskiego. Na mocy zmienionych przepisów odstępuje się od konieczności zwrotu kwot nienależnej refundacji w sytuacji, gdy lekarz, lekarz dentysta czy felczer wypisze receptę nieuzasadnioną udokumentowanymi względami medycznymi, niezgodną z uprawnieniami świadczeniobiorcy, czy też niezgodną ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

Przychylnie dla lekarzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, wprowadzono także przepis o charakterze abolicyjnym, który gwarantuje, że postępowania o zwrot kwoty nienależnej refundacji, na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów nie będą wszczynane, a postępowania wszczęte będą umarzane.

Ustawodawca, uzasadniając zmianę zmniejszeniem utrudnień przy wypisywaniu recept i zwiększeniem dostępności leków dla pacjentów, dokonuje także zmian w ustawie o zawodach lekarza i dentysty. Wprowadzone zmiany umożliwiają ograniczenie obowiązków lekarzy wyłącznie do wskazywania na recepcie uprawnień szczególnych do leków, np. dla inwalidów wojennych, a także wskazywania odpłatności w przypadku, gdy jest ich co najmniej dwie w wykazie leków refundowanych

Aby ułatwić lekarzom dostęp do informacji na temat leków refundowanych, Prezes URPL wskutek zmian w ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, będzie obowiązany do ogłaszania, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyk Produktów Leczniczych leków objętych obwieszczeniem Ministra Zdrowia, na dzień jego ogłoszenia.

Wydaje się, że powyższe zmiany były bodźcem dla resortu do dokonania pierwszej nowelizacji nowej ustawy refundacyjnej i stanowią odpowiedź na działania środowiska lekarskiego, wynikające z obaw przed konsekwencjami nieprawidłowego wypisania recepty na leki refundowane.

Niespełnione nadzieje aptek

Przy okazji nowelizacji przysłowiowy kawałek tortu powinien dostać się również farmaceutom. Jednak jedynie w mniemaniu ustawodawcy nowelizacja dostarcza rozwiązania mające poprawić sytuację aptek. W projekcie nowelizacji z 9 stycznia przewidziano wskazanie konkretnych przepisów, których naruszenie będzie rodziło obowiązek zwrotu nienależnej refundacji ceny leku przez farmaceutę. Jednak w treści ustawy przyjętej 13 stycznia przez Sejm zrezygnowano z tego wyliczenia. Ustawodawca wprowadził jedynie wyłączenie obowiązku zwrotu refundacji, realizowanej na podstawie recept, wystawionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, niezgodnie z uchylanym przepisem art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej. Przepis ten dotyczy, jak zostało wspomniane powyżej, wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami pacjenta, wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach. W tym zakresie postępowania nie będą wszczynane, a wszczęte będą podlegały umorzeniu.

Z treści ustawy został wykreślony zapis, zgodnie z którym przesłanką do rozwiązania umowy z apteką lub lekarzem może stanowić utrudnianie czynności kontrolnych. Nadal jednak takimi przesłankami pozostają uniemożliwianie czynności kontrolnych i niewykonywanie zaleceń pokontrolnych w terminie.

Ustawodawca zastosował również w procedurze kontroli apteki, możliwość wniesienia do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu zażalenia od zaleceń pokontrolnych, a w przypadku jego nieuwzględnienia także możliwość wniesienia odwołania do Prezesa NFZ.

Większa dostępność leków

Oprócz powyższych zmian, projekt wprowadza także możliwość objęcia refundacją leku we wskazaniach do stosowania, dawkowania lub sposobu podawania, innych niż jest to określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, bez ograniczenia jedynie do programów lekowych mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych oraz chemioterapię. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji zmiana umożliwi refundowanie leków w stanach klinicznych, gdy wiedza, doświadczenie i praktyka medyczna wskazują, że jest to skuteczne i bezpieczne, nawet jeśli nie jest to przewidziane Charakterystyką Produktu Leczniczego. Zgodnie z intencją ustawodawcy ma to zwiększyć dostępność leków refundowanych dla pacjentów, którzy stosują te leki poza zarejestrowanymi wskazaniami.

W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów leków z importu docelowego przewiduje się także zmianę sposobu naliczania z kwotowego na procentowy marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy.

nasi partnerzy: