​Na Ukrainie będą kary za naruszenia związane z ochroną danych osobowych

2011-12-26 00:00

dr Maksym Ferenc, koordynator Ukrainian Desk  w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na Ukrainie mogą narazić się na dotkliwe kary związane z niewłaściwą ochroną danych osobowych. Od 1 stycznia 2012 roku na Ukrainie wchodzą w życie nowelizacje kodeksu wykroczeń i karnego. Wprowadzają one odpowiedzialność za naruszenie nietykalności życia prywatnego w zakresie nielegalnego pozyskiwania, przechowywania, wykorzystania, zniszczenia lub rozpowszechniania danych osobowych. 

    
W przypadku osób fizycznych – przedsiębiorców oraz szefostwa spółek za uchylenie się od rejestracji baz danych osobowych od 1 stycznia 2012 roku przewidziane są  kary pieniężne w wysokości od 500 do 1000 minimalnych nieopodatkowanych dochodów (ok. 3650 – 7300 PLN).
Zgodnie z ukraińską ustawą o ochronie danych osobowych rejestracji państwowej podlegają wszystkie bazy danych osobowych w formie elektronicznej oraz bazy w kartotekach, niezależnie od ich objętości oraz zastosowania, a także rodzaju działalności właściciela.
W celu rejestracji bazy danych należy złożyć do Państwowej Służby Ochrony Danych Osobowych odpowiednie podanie, przy czym dla rejestracji każdej bazy danych, znajdującej się u jednego właściciela, jest składane osobne podanie. Powinno ono zawierać informacje o właścicielu, administratorach baz danych, informacje o nazwie bazy danych oraz miejscu jej faktycznego przechowywania, jak też informacje o potwierdzeniu wykonania zobowiązań wynikających z prawa o ochronie danych osobowych.
Jedynym organem posiadającym uprawnienia do kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest Państwowa Służba Ochrony Danych Osobowych, zaś decyzje o zastosowaniu kar wobec danego podmiotu podejmuje wyłącznie sąd. Warunkiem zastosowania kar pieniężnych za naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:
- do Państwowej Służby Ochrony Danych Osobowych powinna wpłynąć skarga obywatela Ukrainy (skarga powinna być poparta odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów potwierdzających naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych);
- na podstawie skargi powinna być przeprowadzona kontrola właścicieli baz danych osobowych oraz  osób nimi zarządzających, w wyniku której upełnomocniony organ wzywa do usunięcia naruszenia;
- w razie niezastosowania się przez właściciela lub administratora bazy danych do wezwania, zostaje sporządzony protokół, który następnie przekazywany jest do sądu;
- na podstawie protokołu sąd wydaje postanowienie o ukaraniu właściciela bazy danych osobowych grzywną w wysokości przewidzianej przez kodeks wykroczeń.
nasi partnerzy: