Regulamin

Definicje

Portal - Farmaceutycznyportal.pl
Regulamin - oznacza niniejszy dokument
Wydawca – Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o., właściciel portalu
Usługi - oznacza zorganizowaną platformę informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez wydawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z informacji opracowanych przez wydawcę w domenie www.farmaceutycznyportal.pl
Redakcja – zespół odpowiedzialny za pozyskanie i opracowanie treści oraz opublikowanie ich na Portalu.
Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu.


§ 1

Postanowienia ogólne

 • Właścicielem i wydawcą Portalu jest Instytut Wydawniczy EuroPrawo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000309818, Kapitał zakładowy 50 000 PLN wpłacony w całości, NIP: 5213493348, REGON: 141497221.
 • Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług oraz ogólne zasady korzystania z Portalu.
 • Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

Prawa i obowiązki Użytkowników

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

§ 3

Prawa autorskie

Opublikowane na Portalu materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez redakcję, lub inne osoby z redakcją współpracujące, a więc chronione prawem autorskim.


§ 4

Ochrona danych osobowych oraz prywatności

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.


§ 5

Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Portalu, Użytkownicy powinni dysponować:

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet
 • przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

§ 6

Postanowienia końcowe

 • Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany do Regulaminu zaczynają obowiązywać z momentem ich opublikowania na stronach Portalu.
 • Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 • Portal zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.

nasi partnerzy: